اثر میتوتمپو بر کیفیت منی بز پس از یخ گشایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 بخش تحقیق، پرورش و تولید حیوانات آزمایشگاهی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

زمینه مطالعه: اگرچه انجماد اسپرم روشی موثر برای توزیع اسپرم با کیفیت با هدف تلقیح مصنوعی است، فرآیند انجماد باعث کاهش کیفیت اسپرم پس از یخگشایی می گردد.
هدف: هدف از ازریابی اثر آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریایی میتوتمپو بر کیفیت اسپرم بز بعد از ذخیره سرمایی بوده است.
روش کار: نمونه های اسپرم پس جمع آوری و رقیق سازی به پنج قسمت تقسیم شده و مقادیر 0، 1، 10، 100 و 1000 میکرو مولار میتوتمپو را دریافت نمودند. پارامترهای جنبایی، پراکسیداسیون لیپیدها، مورفولوژی غیرنرمال، سلامت غشا، سلامت آکروزوم و زنده مانی پس از یخگشایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: وقتی مقدار 10 میکرومولار میتوتمپو به رقیق کننده انجماد اسپرم افزوده شد پارامترهای جنبایی کل، جنبایی پیشرونده، سلامت غشا، سلامت آکروزوم و زنده مانی افزایش یافت (P≤0.05) درحالیکه پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی نسبت به سایر گروه‌ها کاهش یافت (P>0.05).
نتیجه‌گیری نهایی: در نتیجه، استفاده از آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریایی میتوتمپو می تواند به عنوان یک افزودنی مناسب برای بهبود کیفیت اسپرم بز در هنگام انجام فرایند انجماد-یخگشایی باشد.

کلیدواژه‌ها