تنوع گونه های آیروموناس مقاوم به آنتی بیوتیک جداسازی شده از گربه ماهی پرورشی در استخرهای خاکی

نوع مقاله : بهداشت و پرورش آبزیان

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه ایلورین،ایلورین،نیجریه

2 بیمارستان آموزشی دامپزشکی،دانشگاه احمدو بلو،زاریا ،نیجریه

3 گروه جانورشناسی ،دانشگاه احمدو بلو،زاریا ،نیجریه

4 گروه میکروبیولوژی دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ایلورین،ایلورین،نیجریه

5 گروه فیزیولوژی و بیوشیمی دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ایلورین،ایلورین،نیجریه

کلیدواژه‌ها