تشخیص مورفولوژیکی و مولکولی آلودگی دیکروسلیوم دندریتیکوم در نشخوارکنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه موصل، موصل، عراق.

10.22059/ijvm.2023.355125.1005360

کلیدواژه‌ها