اثرات یک پروبیوتیک تجاری چند سویه بر عملکرد رشد، پارامترهای آنتی اکسیدانی عضلانی و ماندگاری فیله در ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،تهران ،ایران

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان،ایران

10.22059/ijvm.2023.359644.1005400

چکیده

زمینه مطالعه: پروبیوتیک ها به طور گسترده در آبزی پروری استفاده می شوند و می توانند رشد، ایمنی و سیستم آنتی اکسیدانی ماهی را بهبود بخشند. با این حال، می توان از آنها برای افزایش عمر مفید فیله استفاده کرد. هدف: مطالعه حاضر به بررسی اثرات مکمل غذایی با یک پروبیوتیک تجاری (Bio-Aqua) بر عملکرد رشد، ترکیب عضلانی و ماندگاری در یخچال پرداخت. روش کار: چهار جیره حاوی صفر (CTR)، 3/0 (0.3B)، 1 (1B) و 2 (2B) گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک تهیه شد. گروه‌های سه‌گانه ماهی طی یک دوره 12 هفته‌ای با جیره‌های غذایی تغذیه شدند، سپس کیفیت فیله پس از 0، 4، 8، 12 و 16 روز در یخچال تعیین شد. نتایج: در پایان دوره پرورش تفاوت معنی‌داری در عملکرد رشد ماهی در بین تیمارها مشاهده نشد. در تیمار 0.3B پروتئین و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز عضله به طور معنی داری افزایش یافت. در حالی که، فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز عضله به طور معنی داری در تیمارهای 0.3B و 1B افزایش یافت. شاخص تیوباربیتوریک اسید، نیتروژن فرار بازی کل، تعداد کل باکتری‌ها و تعداد باکتری‌های سرمادوست عضله با گذشت زمان یخچال گذاری افزایش معنی داری داشتند. تعداد کل باکتری های فیله در تیمارهای پروبیوتیک (به ویژه 0.3B و 1B) پس از 8 و 16 روز در یخچال به طور قابل توجهی کمتر از CRT بود. پروبیوتیک به طور معنی داری بر شاخص تیوباربیتوریک اسید تأثیر گذاشت، به طوریکه تیمارهای 0.3B و 1B مقادیر کمتری نسبت به تیمارهای CTR و 2B نشان دادند. هیچ اثر متقابل پروبیوتیک و زمان نگهداری در یخچال بر نیتروژن فرار بازی کل و تعداد باکتری های سرمادوست عضله وجود نداشت. نتیجه‌گیری نهایی: بر اساس نتایج، جیره غذایی حاوی 3/0 یا 1 گرم بر کیلوگرم بیو آکوا می‌تواند ظرفیت آنتی‌اکسیدانی عضله را بهبود بخشد و پراکسیداسیون لیپیدی و بار باکتریایی را در فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها