اثرات کاهش دهنده آلفا توکوفرول بر سمیت ناشی از سیتارابین در غده بزاقی پاروتید خرگوش: یک مطالعه بافت شناسی و ایمونوهیستوشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه موصل، موصل، عراق

2 گروه تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه موصل، موصل، عراق

3 گروه آسیب شناسی و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه موصل، موصل، عراق

10.22059/ijvm.2023.353594.1005352

کلیدواژه‌ها