بررسی مولکولی بابزیا کابالی و تیلریا اکوئی در اسب های استان اردبیل، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/ijvm.2023.361762.1005416

چکیده

پیش زمینة مطالعه: پیروپلاسموزیس اسبان یک بیماری تک یاخته‌ای خونی قابل انتقال از کنه با گسترش جهانی است که بوسیله تیلریا اکوئی و بابزیا کابالی ایجاد می‌شود. این بیماری در ایران بومی است و اغلب به شکل تحت بالینی ظاهر می‌شود. برای کنترل این بیماری، با شناسایی اسب‌های حامل، واکنش زنجیره ای پلیمراز زمان واقعی به عنوان یک روش مناسب مطرح شده است.
هدف: هدف مطالعة حاضر، شناسایی بابزیا کابالی و تیلریا اکوئی در اسب‌های استان اردبیل، ایران با استفاده ازSYBR Green I real-time PCR است.
مواد و روش کار: این مطالعه از فروردین تا مرداد 1394 در پنج شهر (اردبیل، نیر، نمین، سرعین و مشگین شهر) در استان اردبیل انجام شد. نمونه‌های خون به صورت تصادفی از ورید وداج 92 اسب به ظاهر سالم با ذکر سن، جنس و شهر محل نمونه گیری گرفته شد. در هر نمونه، DNA ژنومی استخراج و ارزیابی شد و سپس SYBR Green I real-time PCR انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار Rotor-Gene Q series آنالیز شد. غلظت DNA هدف بر اساس مقادیر Ct در هر نمونة نامشخص محاسبه شد. مقادیر وقتی که بیش از 1 نانوگرم به ازای هر واکنش بودند، مثبت تلقی میشدند. برای ارزیابی ارتباط بین میزان آلودگی اسب ها و گروه‌های سنی مختلف (5-1، 10-6 و بیش از 10 سال)، جنس و محل اخذ نمونه، اطلاعات با استفاده از آزمون مربع کای در نرم افزار SPSS آنالیز شدند. مقادیر 05/0 P< معنی‌دار در نظر گرفته شد.
نتایج: در این مطالعه فراوانی اسب های آلوده به بابزیا کابالی 9 (8/9 %) و تیلریا اکوئی 4 (4/4 %) بود. ارتباط معنی‌داری بین عفونت با بابزیا کابالی و گروه‌های سنی 10-5 سال مشاهده شد. با این حال، ارتباط معنی‌داری بین عفونت با بابزیا کابالی و جنس و محل اخذ نمونه وجود نداشت. به علاوه، ارتباط معنی‌داری بین عفونت با تیلریا اکوئی و گروه‌های سنی، جنس و محل اخذ نمونه وجود نداشت .
نتیجه گیری: وجود عفونت در اسب‌های به ظاهر سالم نشان دهنده بومی بودن پیروپلاسموزیس اسب ها در این منطقه است. بنابراین، توجه بیش‌تری برای درمان و کنترل اسب‌های حامل مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها