آسپیراسیون ناشی از دیسفاژی ناشی از Pantoea agglomerans در اسب

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 گروه علوم دامپزشکی، دانشگاه بولونیا، بولونیا، ایتالیا

2 بیمارستان اسب رما ،رم ،ایتالیا

10.22059/ijvm.2023.362831.1005422

کلیدواژه‌ها