ارزیابی سرولوژیکی H9-RBD-Pichia، یک واکسن نوترکیب جدید آنفلوانزا، در موش BALB/c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های پرندگان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 مرکز تحقیقات مقاومت آنتی بیوتیکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.22059/ijvm.2023.362483.1005421

چکیده

چکیده:
زمینه: ویروس آنفولانزای H9N2 یکی از مهمترین تحت تیپ‌های آنفلوانزا است که خسارات جبران‌ناپذیری به صنعت طیور وارد کرده است و تلاش‌های زیادی برای تولید واکسن‌های نوترکیب آن در حال انجام است.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی واکسن جدید زیرواحد نوترکیب H9-RBD-Pichia در تحریک سیستم ایمنی و تولید آنتی‌بادی‌های مهارکننده هماگلوتینین در موش‌ است.
روش کار: 24 موش ماده BALB/c خریداری و به طور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند. گروه 1: دوبار تجویز خوراکی مخمر لیز شده. گروه 2: یکبار تزریق مخمر لیز شده. گروه 3: دوبار تزریق مخمر لیز شده. گروه 4: یکبار تزریق پروتئین نوترکیب خالص. گروه 5: دوبار تزریق پروتئین نوترکیب خالص و گروه 6: کنترل منفی. واکسیناسیون اولیه و یادآور و جمع آوری سرم به ترتیب در روزهای 14، 28 و 42 انجام شد. آزمایشات هماگلوتیناسیون (HA) و ممانعت ازهماگلوتیناسیون (HI) به ترتیب بر روی نمونه های آنتی ژن و سرم انجام شد.
نتایج: تیترهای HA 1:4، 1:4 و 1:32 به ترتیب در مخمرهای کنترل مثبت، دست نخورده و تیمار شده با گوی شیشه ای مشاهده شد که نشان دهنده ی عملکرد پروتئین نوترکیب H9-RBD بیان شده است. با انجام سنجش HI، مشاهده شد که این واکسن می تواند سیستم ایمنی را تحریک کرده و آنتی بادی های ممانعت کننده از هماگلوتینین را در موش تولید کند. بالاترین تیتر آنتی بادی (1:512) زمانی مشاهده شد که مخمر لیز شده، دو بار در روزهای 14 و 28 تزریق شد.
نتیجه گیری: واکسن H9-RBD-Pichia بر اساس فناوری مهندسی ژنتیک تولید شده است و می تواند تیتر بالایی از آنتی بادی های مهارکننده هماگلوتینین را در موش تولید کند.
کلیدواژه‌ها: H9N2، آنفولانزا، پیکیا پاستوریس، واکسن نوترکیب، نمایش سطحی.

کلیدواژه‌ها