شیوع سرمی تیلریا اویس در بزهای منطقه مسیلا در مرکز الجزایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامپزشکی، پژوهشکده علوم زراعی و دامپزشکی، دانشگاه سوق اهراس، سوق اهراس، الجزایر

2 گروه علوم دامپزشکی، دانشکده عالی دامپزشکی ، الجزیره، الجزایر

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محمد بودیاف، مصلا، الجزایر

4 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آنکارا، آنکارا، ترکیه

5 گروه زیست شناسی، دانشکده طبیعت و علوم زیستی، دانشگاه جلفا، جلفا، الجزایر

10.22059/ijvm.2023.364264.1005437

کلیدواژه‌ها