حسین کوچک زاده عمران، مسعود طالب‌خان گروسی، علیرضا خسروی، مهران دبیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات قارچ شناسی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

3 گروه علوم بالینی، دانشگاه کپنهاگ، تستروپ، دانمارک.

10.22059/ijvm.2023.362870.1005423

چکیده

زمینه مطالعه. باکتری‌ها و قارچ‌ها بخش مهمی از محیط دستگاه تناسلی را تشکیل می دهند و در یک ‌پارچگی مخاطی شدخیل هستند. در حالی که میکرو فلور دستگاه تناسلی برای چندین گونه حیوانی مورد مطالعه قرار گرفته است، این مورد برای شتر یک کوهانه Camelus dromedaries) ) صادق نمی‌کند.
هدف. هدف مطالعه، بررسی شیوع فلور قارچی واژینال و کلیتورال درشترهای یک کوهانه Camelus dromedaries) ) در مناطق مختلف ایران می‌باشد.
مواد و روش کار. نمونه ها از مزارع شترهای شیری در استان‌های خراسان رضوی، سمنان، تهران، قم و اصفهان واقع در مرکز و شمال شرق ایران اخذ گردید. تعداد 220 نمونه جفتی از مخاط واژن و کلیتورال 110 نفر شتر گرفته شد. نمونه‌ها بر روی محیط Sabouraud dextrose agar و CHROMagarTM Candida کشت شد و سپس قارچ های کشت شده مورد شناسایی قرار گرفت. داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری Genmod تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج. شش جدایه مختلف در این مطالعه اخذ گردید. قارچ از 31 درصد شترها کشت و جداسازی شد. کلادسپوریوم و آسپرژیلوس فلاووس شایع‌ترین جدایه‌ها بودند. فراوان‌ترین نمونه های بازیابی شده آسپرژیلوس بود. حضور قارچ در سنین مختلف شتر ها مورد ارزیابی قرار گرفت، اما ارتباطی وجود نداشت (P>0.05).
نتیجه‌گیری. نتیجه گرفته می شود که آلودگی قارچی اندام های خارجی دستگاه تناسلی شتر در مقایسه با سایر حیوانات اهلی بسیار کم است. این مساله احتمالاً به دلیل ایمنی ذاتی شتر یک کوهانه Camelus dromedarius) ) است.

کلیدواژه‌ها