بررسی تغییرات شاخص مقاومت کلیوی و سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون به عنوان شاخص های اولیه آسیب کلیه در بیماری کلیه پلی کیستیک گربه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

5 گروه حیوانات همراه و اسبها، بخش تصویربرداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی وین، وین، اتریش

10.22059/ijvm.2023.364489.1005440

چکیده

پیشینه مطالعه: بیماری کلیه پلی کیستیک (PKD) در گربه ایرانی یک اختلال ژنتیکی شایع است که 10 درصد از نارسایی های مزمن کلیه را تشکیل می دهد.
اهداف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پیشرفت PKD بر شاخص مقاومت کلیوی (RI)، فعالیت رنین پلاسما (PRA)، آنژیوتانسین II (ANG II)، سطوح آلدوسترون و فشار خون سیستولیک در گربه ایرانی انجام شد.
روش کار: 50 گربه ایرانی (25 PKD و 25 سالم) در مطالعه حاضر وارد شدند. فشار خون هر گربه اندازه‌گیری شد و سپس آنزیم‌های PRA، ANG II و آلدوسترون با آزمون الایزا ارزیابی شدند. علاوه بر این، سونوگرافی B-Mode در گروه PKD برای ارزیابی و محاسبه قطر و حجم کلی کیست (OVC) انجام شد. علاوه بر این، RI توسط داپلر موج پالسی در همه گربه‌ها محاسبه شد.
یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری در فشار خون سیستولیک بین گربه‌های سالم و PKD وجود نداشت (2.89±138.84 میلی‌متر جیوه و 2.35±140.92 میلی‌متر جیوه). PRA، آلدوسترون، و ANG II در گروه PKD در مقایسه با گروه سالم به طور قابل توجهی بالاتر بود. 0.36±3.64 در مقابل 0.029±2.26 ng/ml (p<0.01)،
80.45±2.35 در مقابل 1.75±30.95 pg/ml (p<0.0001)، و 3.22±53.54 در مقابل 3.06±30.08 pg/ml. به ترتیب. افزایش معنی‌دار آماری (p<0.0001) در RIهای کلیه راست و چپ در گربه‌های PKD (به ترتیب 0.01±0.72 و 0.008±0.71) در مقایسه با گربه‌های سالم (0.008±0.59 و 0.008±0.60) مشاهده شد. تجزیه و تحلیل آماری همبستگی مستقیم قوی بین تغییرات RI و OVC کلیه راست یا چپ را نشان داد (p<0.001)، که در آن ارتباط بین افزایش RI و پیشرفت بیماری کلیوی آشکار شد.
نتیجه‌گیری: افزایش فعالیت رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون و RI در گربه‌های ایرانی با تشخیص PKD می‌تواند ابزار تشخیصی ارزشمندی برای پیشرفت بیماری کلیوی آنها باشد. با این حال، نتایج ما نشان داد که فشار خون سیستمیک حفظ شده و در محدوده طبیعی خود باقی می‌ماند.

کلیدواژه‌ها