بررسی آلودگی تک یاخته های میکروسپوریدیا، بلاستوسیستیس، ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در پرندگان خانگی ارجاع شده به درمانگاه های دامپزشکی شهر تهران به روش انگل شناسی و مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشکده بیماری های کبد و دستگاه گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و تغذیه دام و طیوردانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 آزمایشگاه دامپزشکی مرکزی، تهران، ایران

10.22059/ijvm.2023.364288.1005439

چکیده

زمینه مطالعه: میکروارگانیسم های فرصت طلب دستگاه گوارش از جمله Cryptosporidium spp.، Giardia spp.، Blastocystis sp.، و microsporidia به طور چشمگیری مسئول اختلالات بالینی در گونه های مختلف میزبان از جمله انسان هستند. هدف: در مطالعه حاضر حضور ارگانیسم های فوق در میزبان پرندگان خانگی بررسی شد. ، روش کار: نمونه های دفع شده از 150 پرنده خانگی از کلینیک های دامپزشکی شهر تهران جمع آوری و به صورت میکروسکوپی و مولکولی بررسی شد. ، نتایج: سه مورد از مدفوع های مورد بررسی حاوی ژنوتیپ 1B )2%( انسفالیتوزوون هلم با روش PCR و تعیین توالی بود. ارگانیسم های میکروسپوریدیایی از مدفوع یک طوطی گرین چیک، یک طوطی خاکستری آفریقایی و یک طوطی برزیلی جدا شدند. سایر انگل ها در نمونه های بررسی شده یافت نشد. نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر ثابت کرد که پرندگان خانگی نگهداری شده در قفس منبع احتمالی عفونت میکروسپوریدیای هستند. ماهیت بسیار مقاوم اسپورهای میکروسپوریدیا، علاوه بر این واقعیت که انسفالیتوزونوزیس عمدتاً در پرندگان تحت بالینی است، می‌تواند صاحبان آن‌ها را در معرض افزایش خطر ابتلا به بیماری از طریق استنشاق یا بلعیدن اسپور قرار دهد. اگرچه منبع و ماهیت عفونت ناشناخته باقی مانده است، ممکن است مطالعات بیشتری برای روشن کردن نقش پرندگان خانگی در اپیدمیولوژی پاتوژن های فرصت طلب مشترک بین انسان و دام توصیه شود.

کلیدواژه‌ها