اثر بازدارندگی cLF-chimera، یک پپتید ضدمیکروب نوترکیب، بر ویروس آنفولانزای پرندگان، تحت تیپ H9N2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماریهای پرندگان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران

10.22059/ijvm.2024.370132.1005499

چکیده

زمینه مطالعه: ویروس آنفولانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 شایع‌ترین تحت تیپ ویروس آنفولانزا در ماکیان سراسر جهان است. این تحت تیپ باعث ایجاد ضررهای اقتصادی به صنعت پرورش ماکیان شده و قابلیت سرایت به انسان را دارد. در حال حاضر 2 گروه عمده داروهای ضدآنفولانزا یعنی آدامانتان‌ها و مهار کننده‌های نورآمینیداز برای درمان این تحت تیپ در حال استفاده هستند. پپتیدهای ضدمیکروب که در سالیان اخیر استفاده از آن‌ها به دلیل مقاومت نسبت به داروهای ضدآنفولانزا رو به افزایش بوده‌است، دسته‌ای از ترکیبات کاندید احتمالی برای درمان آنفولانزا با طیف اثر وسیع هستند. cLF-chimera یک پپتید ضد‌میکروب است که از لاکتوفرین شیر شتر سنتز شده‌است. هدف: هدف این مطالعه بررسی اثرات بازدارندگی cLF-chimera بر روی تحت تیپ H9N2 ویروس آنفولانزای پرندگان می‌باشد. روش کار: برای این منظور 170 عدد تخم‌مرغ جنین‌دار 11 روزه SPF به طور تصادفی در 17 گروه توزیع شدند. غلظت‌های مختلف پپتید و ویروس به تخم‌مرغ‌ها تزریق شده و تخم‌مرغ‌ها به مدت 4 روزهمراه با کندلینگ روزانه به منظور بررسی میزان زنده‌مانی جنین‌ها انکوبه شدند. در روز چهارم، جنین‌های زنده و مرده در هر گروه جدا شده و از لحاظ وجود ضایعات ماکروسکوپیک ارزیابی شدند. سپس برای مطالعات هیستوپاتولوژیک، جنین‌ها به مدت یک هفته در فرمالین 10% نگهداری شدند. همچنین تست MTT هم برای غلظت‌های مختلف ویروس و پپتید انجام شد. نتایج: روی هم رفته نتایج مربوط به درصد زنده‌مانی جنین‌ها، ارزیابی‌های ماکروسکوپیک و هیستوپاتولوژیک نشان دادند که پپتید دارای اثرات بازدارندگی علیه ویروس می‌باشد. این نتایج با نتایج حاصل از تست MTT تایید‌شدند. علاوه‌بر‌این، پپتید دارای اثرات ضد‌میکروبی علیه باکتری‌های پاتوژن می‌باشد که در مقایسه با داروهای ضدآنفولانزای رایج می‌تواند به عنوان یک مزیت درنظر گرفته‌شود. نتیجه گیری نهایی: طبق نتایج ذکر‌شده، cLF-chimea دارای اثر بازدارندگی علیه ویروس آنفولانزای تحت تیپ H9N2 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها