نقش TNF-α در عفونت تجربی استرپتوکوک پنومونیه در بره ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آسیب شناسی و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بغداد، بغداد، عراق

10.22059/ijvm.2024.373187.1005527

کلیدواژه‌ها