یافته های رادیوگرافی کلیه در پرندگان توسط excretory urography متعاقب ایجاد نفروپاتی القایی در مدل جوجه گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران.

10.22059/ijvm.2024.373783.1005531

کلیدواژه‌ها