پیکیا پاستوریس، یک میزبان ایده آل برای تولید واکسن های نوترکیب آنفلوانزا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های پرندگان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه میکروبیولوژی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.22059/ijvm.2024.372809.1005523

چکیده

چکیده:

پیکیا پاستوریس یک مخمر متیلوتروف با ویژگی های قابل توجهی مانند نداشتن اندوتوکسین، تولید مقادیر بالای پروتئین نوترکیب، انجام تغییرات پس از ترجمه و غیره است. ویروس آنفولانزای A، یکی از اعضای خانواده اورتومیکسوویریده است که عامل آنفولانزای پرندگان می‌باشد. سه تحت تیپ H5، H7 و H9 ویروس آنفلوانزای پرندگان از نظر تجاری و فیزیولوژیکی در صنعت طیور دارای اهمیت هستند. برخی از محققان، آنفولانزا را بیماری همه گیر بعدی می دانند. امروزه توجه محققان به تولید واکسن های نوترکیب جدید و موثر به ویژه در صنعت طیور معطوف شده است. با توجه به مزایای مخمر پیکیا پاستوریس می توان از آن به عنوان یک سیستم بیانی ایده آل برای تولید واکسن های زیر واحد استفاده کرد. اگرچه مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است، اما مطالعه مروری جامعی در مورد استفاده از پیکیا پاستوریس برای تولید واکسن‌های نوترکیب آنفلوانزا وجود ندارد. در این مطالعه مروری، سویه‌ها، فنوتیپ‌ها و مزایای مختلف این مخمر توضیح داده شده و سپس تولید واکسن‌های نوترکیب آنفولانزا با استفاده از این سیستم بیانی به طور خاص مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه ها: آنفلوانزا، پیکیا پاستوریس، نوترکیب، واکسن، دامپزشکی.

کلیدواژه‌ها