دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 1-60 

عوامل عفونی - بیماریها

بررسی فیلاریوزیس سگهای ولگرد در شهرستان گرمسار

صفحه 73-76

10.22059/ijvm.2008.65733

شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی حکمت خواه


عوامل عفونی - بیماریها

تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون BACTECو تائید نتایج آن با PCR

صفحه 83-86

10.22059/ijvm.2008.65735

پرویز مالک نژاد؛ هادی پیری دو گاهه؛ علی اکبر زرگر؛ سیروس جعفری؛ بهرام فتح اله زاده


مقایسه دو روش و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس آورئوس در گاو

صفحه 87-91

10.22059/ijvm.2008.65738

مسعود قربانپور؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ حسین معتمدی؛ محمود جمشیدیان؛ سعد گورانی نژاد


مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز

صفحه 93-96

10.22059/ijvm.2008.65739

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مجتبی کشاورزی ینگابادی؛ غلامرضا عبداله پور


پاتولوژی - کلینیکال پاتولوژی

مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی ضایعات بیماری برونشین عفونی طیور سویه4/91 بر روی بافت های مختلف جوجه های سالم

صفحه 97-101

10.22059/ijvm.2008.65740

سعید مهدوی؛ عباس توسلی؛ سید علی پوربخش؛ رضا ممیز؛ مهرداد شمس الدینی


عوامل عفونی - بیماریها

بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ های انتموپاژن بر روی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس آنولاتوس در ایران

صفحه 113-118

10.22059/ijvm.2008.65742

خداداد پیرعلی خیر آبادی؛ حمیدرضا حدادزاده؛ مهدی رزاقی ابیانه؛ رسول زارع؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمد رضائیان


فیزیولوژی

تشخیص رنگ در اسبچه خزر

صفحه 141-146

10.22059/ijvm.2008.65779

سید محسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ محمدرضا اسدی؛ عباس ابویسانی؛ علیرضا حسنی بافراتی


عوامل عفونی - بیماریها

بررسی خواص التیامی عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر زخم های پوستی در موش صحرایی

صفحه 147-154

10.22059/ijvm.2008.65780

محمد مهدی علومی؛ امین درخشانفر؛ عباس نیک پور