نویسنده = سید حسین مرجانمهر
ملانوم بدخیم در یک اردک مالارد (Anas platyrhynchos)ماده

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 437-443

10.22059/ijvm.2019.280979.1004986

فرهنگ ساسانی؛ حسینعلی عرب؛ سید حسین مرجانمهر؛ سارا شکرپور؛ حمیدرضا فخری مقدم؛ دیبا گلچین


هیپرتروفی نسج شاخی پاشنه و شکاف عمودی سم همراه با بیماری خط سفید در یک رأس‌ گاو شیری حذفی مبتلا به عفونت عمقی

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 143-147

10.22059/ijvm.2013.35059

محسن نوری؛ سید حسین مرجانمهر؛ علیرضا وجهی؛ ایرج نوروزیان؛ داوود فسخودی