هیپرتروفی نسج شاخی پاشنه و شکاف عمودی سم همراه با بیماری خط سفید در یک رأس‌ گاو شیری حذفی مبتلا به عفونت عمقی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یک گاو شیری هولشتاین 2/5 ساله با تظاهرات بالینی لنگش و وزن‌گیری غیر عادی در کشتارگاه مشاهده گردید. اتساع پریوپل و تورم ناحیه پاشنه در سم خارجی بیشتر از سم داخلی  قابل توجه بود. در دیواره پشتی سم، یک ترک عمودی از ناحیه تاجی تا میانه سم داخلی اندام حرکتی خلفی را درگیر نموده و در سطح داخلی تا سطح وزن‌گیری شونده امتداد یافته بود. در کف سم، بیماری خط سفید در امتداد ترک عمودی مشاهده شد. نسج شاخی سطح داخلی سم در ناحیه پاشنه هیپرتروفیک بود. بین راس و قاعده پاشنه در سطح داخلی سم یک ناودانی شکل گرفته بود. استخوان‌های انگشت دامنه وسیعی از تغییرات استخوانی را مانند تزاید استخوانی جدید، استئولیز استخوان و انکیلوز استخوانی را نشان دادند.  پس از کشتار، اندام حرکتی خلفی از مفصل ساق قطع شد. اندام حرکتی مورد معاینه قرار گرفت و تیپ و توزیع جراحات انگشت ثبت گردید. از یک دستگاه رادیوگرافی در این مطالعه استفاد شد. تصاویر رادیوگرافی دامنه وسیعی از نشانه‌های رادیوگرافی را نشان داد. سپس نمونه‌ها با استفاده از روش گندان مورد مطالعه پاتولوژی دقیقتر قرار گرفت. التهاب نسج مورق در گذشته بر این مورد اثر گذاشته است. به نظر می رسد اصلاح سم مدون از حذف زودرس گاوهای شیری به علت جراحت سم پیشگیری نماید.

کلیدواژه‌ها