نویسنده = جمشید رزم یار
تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus)

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 123-128

10.22059/ijvm.2012.28957

Seyed Mostafa Peighambari؛ جمشید رزم یار؛ ‌سید مصطفی پیغمبری؛ ذوالفقار رجبی؛ محمد رضا صادقی؛ عیسی جهانزاد


بیماری پر و منقار طوطی در ایران :جستجوی ملکولی و هیستوپاتولوزیکی

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 31-35

10.22059/ijvm.2008.65804

جمشید رزمیار؛ امید دزفولیان؛ محمدرضا باسامی؛ علی زمانی؛ سید مصطفی پیغمبری