تفکیک سریع بین ویروس‌های کلاسیک و فوق حاد بیماری بورس عفونی جدا شده در ایران به وسیله RT-PCR/REA

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات جدایه های ویروسی بیماری بورس عفونی )IBDV( که در طی سال‌های 2006‌-2005‌ ازنقاط مختلف ایران جمع‌آوری شده بودند، صورت گرفت. نمونه‌های بورس مخلوط شده مربوط به هر کدام یک روز از 49‌ گله گوشتی و پولت تخمگذار مشکوک به بیماری ویروس عفونی جمع‌آوری و فرآوری شدند. تکنیک RT-PCR برای تکثیر قطعه‌ای به اندازه 743‌ جفت باز از ژن 2VP جدایه‌های IBDV از مزرعه مورد استفاده قرارگرفت و قطعات تکثیر شده توسط دوآنزیم محدود کننده، BspMI و SacI، هضم گردیدند. از 49‌ نمونه جدا شده مزرعه، 37‌ (5/75‌درصد) نمونه در RT-PCR از نظرIBDV مثبت بودند. هضم با دو آنزیم محدود کننده، الگوهای مشابه سویه‌های کلاسیک و فوق حاد IBDV را به ترتیب در 3‌ (1/8‌درصد) و 34‌ (9/91‌درصد) نمونه‌های مثبت نشان دادند. تجزیه و تحلیل یافته‌های این مطالعه با آنزیم‌های محدود کننده اندونوکلئاز با یافته‌های موجود در مورد جدایه‌ها و سویه‌های رفرانس که اطلاعات توالی نوکلئوتیدی آنها در بانک ژن موجود است، همخوانی داشت. روش مورد استفاده دراین مطالعه، روشی مفید برای تفکیک سریع بین جدایه‌های کلاسیک و فوق حاد IBDV می باشد. ‌ ‌
واژه‌های کلیدی:بیماری بورس عفونی، ایران، جوجه گوشتی، vvIBDV، .RT-PCR ‌ |

کلیدواژه‌ها