دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 63-136 

عوامل عفونی - بیماریها

بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای منطقه اهواز، ایران

صفحه 63-66

10.22059/ijvm.2008.27367

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود قربانپور؛ سعد گورانی نژاد


بررسی سرواپزدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگ‌‌های اهواز

صفحه 75-79

10.22059/ijvm.2008.27369

رضا آویزه؛ مسعود قربانپور؛ صفا حاتمی؛ غلامرضا عبداله پور


شناسایی آنتی ژنیکی کروناویروس در سگ های اسهالی اهواز

صفحه 81-85

10.22059/ijvm.2008.27370

بهمن مصلی نژاد؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ رضا آویزه؛ محمد نیکو سیر جهرمی


تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه آرته میزینین الحاق شده به آلبومین سرم گاو در خرگوش

صفحه 87-94

10.22059/ijvm.2008.27371

جهانگیر کبوتری؛ حسینعلی عرب؛ علیرضا فرومدی؛ غلامرضا نیکبخت؛ مهدی طاهری


ژنتیک

آنالیز نیمه کمی جهت ارزیابی بیان ژن iNOS در ماکروفاژهای طیور

صفحه 99-104

10.22059/ijvm.2008.27373

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ مسعود تشفام؛ حسین حسن پور


عوامل عفونی - بیماریها

یک مطالعه مقایسه‌ای از فلور قارچی سویاهای ایرانی و وارداتی

صفحه 105-109

10.22059/ijvm.2008.27374

علیرضا خسروی؛ مهدی منصوری؛ حجت اله شکری؛ علیرضا باهنر؛ طاهره ذیگلری


فیزیولوژی

شناسایی بیان mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو

صفحه 119-125

10.22059/ijvm.2008.27376

عباس ابویسانی؛ پرویز شایان؛ علی باغبان زاده؛ پرویز تاجیک