شناسایی بیان mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو

نوع مقاله : فیزیولوژی

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
لپتین، هورمون حاصل از ژن Ob بوده و در تنظیم مصرف خوراک، متابولیسم انرژی و اعمال تولیدمثلی پستانداران نقش دارد. با وجود اثرات شناخته شده لپتین در باروری جنس ماده، مکانیسم عمل آن در سیستم تولید مثلی نر هنوز مورد سوال است. بیان لپتین وگیرنده آن در برخی از ارگانهای تولیدمثلی پیشنهادکننده اثرات اندوکرینی و هم اثرات پاراکرینی™اتوکرینی آن بر روی سیستم تولید مثل است. شواهد زیادی مؤید اثر مستقیم لپتین در کنترل عملکرد بیضه جوندگان نظیر تولید هورمون های استروئیدی و اسپرماتوژنز می باشند. بنابراین، ردیابی mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو اولین مرحله از شناسایی اثرات پاراکرینی™اتوکرینی آن در این بافت خواهد بود. ‌ در مطالعه اخیر، mRNA لپتین و گیرنده عملکردی آن ‌(Ob-Rb)‌ با روش رونوشت برداری معکوس و واکنش زنجیره ای پلیمراز در بیضه گاو شناسایی شدند. به منظور تایید نتایج اولیه، محصولات حاصل از RT-PCR با روش nested PCR و با استفاده از زوج پرایمرهای اختصاصی طراحی شده بر روی اگزونهای متفاوت تکثیر شدند. اگرچه در مطالعه اخیر منشأ دقیق سلولی لپتین در بیضه شناسایی نشد، لیکن بر اساس یافته های حاصله پیشنهاد می شود که لپتین علاوه بر اثرات اولیه در سطح هیپوتالاموس– هیپوفیز در مکانیسم های اتوکرینی و یا پاراکرینی فیزیولوژی بیضه گاو نیز دخالت دارد. ‌
واژه‌های کلیدی:گاو، لپتین، گیرنده لپتین، بیضه، ‌..RT-PCR ‌ |

کلیدواژه‌ها