بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای منطقه اهواز، ایران

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
به منظور بررسی آلودگی سرمی گاوهای اهواز به نئوسپوراکانینوم، نمونه خون از ‌ 121‌راس گاو هلشتاین و ‌ 436‌راس گاو دو رگ به ترتیب از ‌ 3‌دامداری و هفت منطقه اهواز اخذ گردید. همه گاوهای هلشتاین بالای ‌ 4‌سال بوده و گاوهای دو رگ به ‌ 4‌گروه سنی کمتر از ‌2‌، ‌4-2‌، ‌ 6-5‌و‌ بزرگتر از ‌ 6‌سال تقسیم شدند. سرمها جهت جستجوی پادتن ضد نئوسپوراکانینوم‌ ‌با استفاده از کیت تجاری الیزا مورد آزمایش قرار گرفتند نتایج نشان داد که. ‌ ( 21درصد) 117‌راس از گاوهای تحت مطالعه دارای پادتن ضد نئوسپوراکانینوم‌ ‌بودند. تجزیه و تحلیلی آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین فراوانی آلودگی در گاوهای هلشتاین ‌ (53/71درصد)و گاوهای دو رگ ‌ (11/93درصد)‌وجود داشت، گرچه هیچگونه اختلاف معنی داری بین گروههای سنی مختلف مشاهده نگردید.
واژه‌های کلیدی: نئوسپوراکانینوم، گاو، اهواز، ایران.

کلیدواژه‌ها