تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه آرته میزینین الحاق شده به آلبومین سرم گاو در خرگوش

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
‌هدف از مطالعه حاضر تولید یک آنتی‌بادی پلی کلونال علیه آرته میزینین الحاق شده به آلبومین سرم گاو بوده است. برای ایجاد خاصیت ایمونوژنیک در آرته میزینین با استفاده از روش آنهیدرات مخلوط، یک گروه کربوکسیل به ساختمان شیمایی آرته میزینین اضافه شد. سپس، این ترکیب واکنشگر آرته میزینین با سرم آلبومین گاو متصل گردید. ترکیب آرته میزینین با آلبومین دوبار به خرگوش سفید نیوزلندی تزریق شد. در تزریق اول از اجووانت فرود کامل استفاده شد و دو هفته بعد یک تزریق یادآور با اجووانت ناکامل فرود انجام گردید. دو هفته بعد از تزریق دوم، نمونه‌های خونی جمع‌آوری و سرم‌ها جدا گردیدند و تا زمان آنالیز در فریزر نگهداری شدند. آنتی‌بادی تولید شده پس از ارزیابی با تکنیک ایمونوبلات، از سرم‌ها جدا و سپس با استفاده از روش سولفات آمونیوم اشباع شده تغلیظ گردید. سنجش انجام شده بر روی آنتی‌بادی جدا شده از سرم خرگوش، حاکی از آن بود که این آنتی‌بادی علیه آرته میزینین الحاق شده با آلبومین تولید شده است. این تولید می‌تواند یک قدم اساسی در جهت مطالعات فارماکودینامی و فارماکوکینتیک آرته میینین در حیوانات مختلف باشد.
واژه‌های کلیدی:‌‌درمنه سیبری،آرته میزینین،آنتی‌بادی پلی‌کلونال، آلبومین الحاق شده.

کلیدواژه‌ها