دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 63-136 

فیزیولوژی

بررسی وضعیت آرژیناز در دستگاه تولید مثلی گاو نر

صفحه 13-17

10.22059/ijvm.2008.65799

نعمت اله رزمی؛ غلامعلی جلودار؛ سعید نظیفی؛ عبدالرسول دهقان


مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز

صفحه 25-29

10.22059/ijvm.2008.65803

محمدرحیم حاجی حاجبکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ آریا رسولی؛ غلامرضا موذنی جولا؛ داود ابراهیم خانی


بیماری پر و منقار طوطی در ایران :جستجوی ملکولی و هیستوپاتولوزیکی

صفحه 31-35

10.22059/ijvm.2008.65804

جمشید رزمیار؛ امید دزفولیان؛ محمدرضا باسامی؛ علی زمانی؛ سید مصطفی پیغمبری


تظاهر ضایعات درماتوفیتی بر روی نواحی مختلف بدن گاوهای بالغ

صفحه 37-39

10.22059/ijvm.2008.65805

علیرضا خسروی؛ حجت اله شکری؛ تقی تقی پور بازرگانی؛ رامک یحیی رعیت؛ مریم قیاسی


ژنتیک - ایمنی شناسی

استخراج RNAو تشخیصmRNA پذیرنده لپتین در اسپرم انزالی گاو

صفحه 41-46

10.22059/ijvm.2008.65806

محمد روستایی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ علی باغبانزاده؛ پرویز تاجیک


فیزیولوژی

ذخیره اسپرم در خفاش (انگشت دراز )(Chiropetra:Vespertilionidae) Myotis capacciniiدر غرب کشور

صفحه 47-52

10.22059/ijvm.2008.65807

وحید اکملی؛ مظفر شریفی؛ سمیه اسمعیلی رینه؛ رستم قربانی