شناسایی آنتی ژنیکی کروناویروس در سگ های اسهالی اهواز

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان شیوع کروناویروس در سگ های اسهالی منطقه اهواز بود. نمونه های مدفوع، از ‌ 58‌سگ اسهالی در طول سال ‌ 85‌- ‌ 1384‌جمع آوری شدند. سگ های تحت مطالعه براساس سن ‌(‌کمتر و بالای ‌ 6‌ماه‌)‌، جنس، نژاد، منطقه جغرافیایی ‌(‌شهری و روستایی‌ )‌و نوع اسهال ‌(‌هموراژیک و غیر هموراژیک‌ )‌طبقه بندی شده بودند تا مشخص گردد که آیا این فاکتورها در ارتباط با عفونت کروناویروسی می باشند یا خیر ‌( ‌با استفاده از آزمون دقیق فیشر.) میزان شیوع عفونت ناشی از کروناویروس، در این سگ ها با استفاده از روش ایمونوکروماتوگرافی 45/3درصد ( ‌‌ 2‌ تا از ‌ 58‌مورد) ‌بدست آمد که نشان می دهد ویروس در اکوسیستم محیط موجود است. هر چند میزان شیوع عفونت در سگ های کمتر از ‌ 6‌ماه، سگ های روستایی و نژاد ژرمن شفرد بالاتر بود اما از نظر آماری تفاوت معنی داری ما بین جنس، سن، نژاد، منطقه و نوع اسهال دیده نشد(05/0 .)p> تابلوی خونی در ‌ 2‌قلاده سگی که مبتلا به عفونت ناشی از کروناویروس بودند طبیعی بود. این مطالعه که اولین گزارش در مورد شیوع کروناویروس در ایران می باشد نشان داد که عفونت ناشی از کروناویروس می تواند به عنوان یکی از علل اسهال ویروسی در سگ های منطقه اهواز مطرح باشد. واکسیناسیون، به ویژه برای جمعیت های باز و یا سگ هایی که در یک محل نگهداری می شوند و در معرض خطر برای تماس با ویروس هستند توصیه می شود. ‌ ‌
واژه‌های کلیدی:‌‌کروناویروس، ایمونوکروماتوگرافی، سگ، اسهال.

کلیدواژه‌ها