آنالیز نیمه کمی جهت ارزیابی بیان ژن iNOS در ماکروفاژهای طیور

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
iNOS براثر عوامل مختلف التهابی بیان می‌گردد و به همین دلیل نوع القایی NOS نامیده می شود. تنظیم بیان آن در سطح ژن صورت گرفته و میزان بیان آن ارتباط مستیقیمی با تولید بالای NO دارد. بررسی بیان iNOS ابزار قدرتمندی برای درک شاخص‌های ملکولی موثر در پاسخ‌هایبافتی و سلولی به عوامل خارجی است. دراین تحقیق روش نیمه کمی واکنش RT-PCR برای استخراج RNA طحال طیور و اندازه‌گیری بیانiNOS mRNA در هر نمونه طراحی شد. جزئیات روش برای آنالیز میزان بیان ژن شرح داده شده است.b-actin به عنوان کنترل داخلی برای عادی سازی تغییرات میزان RNA تام در بین نمونه‌ها و کارآیی واکنش استفاده شد. افزوده‌سازی همزمان ژن‌های iNOS و ژن‌های کنترل داخلی )b-actin( نتایج کمی را به دست می‌دهد که امکان اندازه گیری تغییرات در میزان بیان ژن را فراهم می ‌سازد، بی آن که اختلافات مقدار یک نمونه با نمونه دیگر برآن تاثیر بگذارد. ‌
واژه‌های کلیدی:iNOS mRNA، RT-PCR، بیان ژن،| .b-actin

کلیدواژه‌ها