بررسی مقطعی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر پاستوریزه مصرفی شهر تهران با روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی

نویسندگان

چکیده

تتراسایکلین ها آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی هستند که در دامپزشکی بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعه حاضر بمنظور بررسی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر پاستوریزه مصرفی شهر تهران با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالیانجام گردید. در مجموع 90 نمونه شیر در 5 روز متوالیاز محصولات 6 شرکت عمده تولید کننده شیر پاستوریزه جمع آوری گردید. بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین از شیر استخراج و با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با آشکارساز UV تعیین مقدار شدند. بقایای تتراسایکلین ها در 7 نمونه شیر (8/ 7%) حضور داشت. مقدار اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در همه نمونه ها کمتر از میزان حد مجاز ( ppb 100)به دست آمد. با وجود این، در یک نمونه شیر مجموع بقایای تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین بالاتر از حد مجاز (ppb138)بدست آمد. بنابراین باتوجه به حضور بقایای تتراسایکلینها در تعدادی از نمونه های شیر، نیاز به مطالعات گسترده تر و نظارت بیشتر در این زمینه احساس می شود.