آنالیز مولکولی ژن S1 سویه های واکسنی ویروس برونشیت عفونی با استفاده از روش RT-PCR و RFLP

نویسندگان

چکیده

برونشیت عفونی طیور یک بیماری حاد و واگیر ویروسی طیور می باشد که با درگیر نمودن دستگاههای مختلف بویژه دستگاه تنفسی، باعث ضررهای اقتصادی فراوانی در صنعت طیور در دنیا می گردد. به علت تنوع آنتی ژنیکی عامل ایجاد کننده بیماری، کنترل بیماری مشکل می باشد. جهت پیش گیری از بیماری واکسنهای زیادی با سروتیپهای مختلف در بسیاری از کشورها از جمله ایران استفاده می شود. در مطالعه حاضر ژن S1 شش واکسن بیماری برونشیت عفونی مورد بررسی قرار گرفت. ژن S1 واکسنهای مورد مطالعه با استفاده از روش ترانس کریپتاز معکوس و واکنش زنجیره ای پلیمراز (RT-PCR) تکثیر گردید و محصولات PCR با استفاده از کیت مخصوص خالص سازی گردیدند. محصول PCR خالص سازی شده ژن S1 واکسنهای مختلف با استفاده از آنزیم محدود کننده AluI هضم آنزیمی گردیدند. بعد از هضم آنزیمی، قطعات هضم شده محصولات PCR با استفاده از ژل آگاروز الکتروفورز شده و الگوی هضم آنزیمی محصولات PCR ژن S1 واکسنهای مختلف با همدیگر مقایسه گردیدند. نتایج بدست آمده نشان داد که تهیه یک کتابخانه از الگوهای هضم آنزیمی ژن S1 از واکسنهای مختلف می تواند بعنوان یک کلید تشخیصی سریع، ارزان، و با دقت بالا جهت تفریق جدایه های جدید ویروس برونشیت عفونی و مقایسه آن با سویه های واکسنی بکار گرفته شود.