اخذ سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از رت زنده و تمایز آنها به سلول های شبه نورونی در محیط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

جمعیت های ویژه ای از سلول های بنیادی با قابلیت تمایز به انواع مختلف سلول، در مغز استخوان وجود دارد. به طور ایده آل سلولی که به منظور کاشت مورد استفاده قرار می گیرد، باید به راحتی به دست آمده، به سهولت بتوان آن را ذخیره کرد و دارای قابلیت زنده ماندن به مدت طولانی باشد. سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تمام این ویژگی ها را دارا می باشند. یکی از مهمترین مزایای استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، امکان کاربرد این سلول ها بصورت پیوند خودی (اتولوگ) است. امروزه مطالعات بسیاری در مورد یافتن راه های ارتقا رژنراسیون آکسونی در آسیب های سیستم اعصاب مرکزی به انجام می رسد. در میان این استراتژی ها، کاشت سلول به عنوان مؤثرترین روش، پذیرفته شده است. تمایز سلول های بنیادی به انواع مختلف سلول های لاین عصبی (مانند آستروسیت ها و سلول های شبه نورونی) نقشی کلیدی در رسیدن به بهترین نتیجه در درمان آسیب های سیستم اعصاب مرکزی دارد. نمونه های مغز استخوان از استخوان ران 103 رت زنده اخذ شده و سلول های بنیادی مزانشیمی آن جدا شدند. با آنالیز RT-PCR ماهیت سلول های بنیادی مزانشیمی به اثبات رسید. القا تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به سلول های شبه نورونی با روشی چند مرحله ای و در طی 2 هفته انجام شد. علاوه بر بررسی مورفولوژیک سلول های تمایز یافته به سمت سلول های شبه نورونی، به منظور اثبات تمایز عصبی، آزمایش ایمونوسیتوشیمی با استفاده از آنتی بادی های اولیه برای NSE به انجام رسید. همینطور آنالیز RT-PCR برای مشخص کردن بیان ژن های اختصاصی عصبی شامل NSE، MAP2، Nestin و ?-tubulin انجام گرفت. بررسی های مورفولوژیک، سلول هایی نورون شکل با زوائد بلند را نشان دادند. با استفاده از آنالیز RT-PCR و تست ایمونوهیستوشیمی، بیان ژن ها و حضور پروتئین های اختصاصی عصبی در سلول های تمایز یافته مشخص گردیدند. این مطالعه یک روش ساده و عملی را برای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به سلول های تمایز یافته عصبی نشان می دهد و همچنین بیان می دارد که به راحتی می توان از رت زنده برای انجام پیوندهای خودی مغز استخوان اخذ نمود.