مطالعه سرولوژیکی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو ( BVDV) در گاومیشهای ارجاعی به کشتارگاه اهواز ( جنوب غرب ایران)

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین فراوانی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو ( BVDV) در گاومیشهای اهواز، تعداد 310 راس گاومیش ارجاعی به کشتارگاه اهواز تحت مطالعه قرار گرفتند. سرمهای دامهای تحت مطالعه به منظور جستجوی پادتن ضد ویروس اسهال ویروسی گاو با استفاده از روش خنثی سازی سرم ( SN) و با سویه NADL ژنوتیپ 1 ویروس مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که (9/ 33%) 105 راس گاومیش دارای پادتن ضد ویروس اسهال ویروسی گاو بودند. میزان آلودگی سرمی در گاومیشهای ماده و نر به ترتیب 5/ 39% و 78/ 22% بود و اختلاف معنی داری بین این دو گروه مشاهده شد. گرچه بین تمام گاومیشهای نر اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی این اختلاف بین گاومیشهای دارای حداقل یکبار زایش و تلیسه ها معنی دار بود.