جداسازی ، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری کلستریدیوم پرفرینژنس، جداشده از موارد حاد بیماری آنتریت نکروتیک جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور جداسازی ، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه های کلستریدیوم پرفرینژنس(CP)، که از موارد حاد بیماری آنتریت نکروتیک جوجه های گوشتی جدا شده بودند، مطالعه ای انجام شد. بر روی تمام لاشه هایی که آنتریت نکروتیک(NE) در آنها تشخیص داده شده بود، بر اساس روشهای استاندارد، نمونه برداری و آزمایشات میکروبی انجام و بر این اساس، 40 جدایه CP شناسایی گردید. پس از آن حساسیت ضد میکروبی جدایه های CP نسبت به 20 عامل ضد باکتریایی مشخص گردید. بیشترین میزان مقاومت نسبت به نئومایسین سولفات (5/87%)، لینکومایسین و تتراسایکلین (هر یک 80%) مشاهده شد. هیچ یک از جدایه ها نسبت به کلرامفنیکل مقاوم نبود و پس از آن کمترین میزان مقاومت نسبت به ونکومایسین (10%)، سولفامتوکسازول+تری متوپریم(5/17%)، و پنی سیلین (20%) مشاهده شد. تمام جدایه ها دارای مقاومت چند گانه بودند. در بین جدایه های CP ، 39 الگوی مقاومت وجود داشت که 95% از آنها در 38 الگو قرار گرفته بودند. وجود الگوهای چندگانه مقاومت در بین جدایه های CP (که حتی در بین جدایه های مختلف از یک فارم مشاهده شد)، نشان دهنده مشکلات دامپزشکان در پیدا کردن یک ترکیب مناسب برای درمان بیماری NE در سطح فارم می باشد.