بررسی تاثیرعصاره ژلاتینی گیاه آلئو ورا بر تغییرات تری گلیسرید وکلسترول سرم خون خوکچه های هندی هایپرلیپیدمیک و سلول های بافتی HepG2

نویسندگان

چکیده

گیاه آلئو ورا(Aloe vera) یکی از گیاهانی است که از نظر ویژگی های دارویی و خوراکی بخوبی شناخته شده است. عجبنور و همکاران (1999) در مطالعه ای به اثر این گیاه درکاهش قند خون و در پی آن کاهش لیپید های سرم و پلاسما در حیوانات دیابتیک اشاره کردند. هدف ازاین مطاله بررسی اثرعصاره ژلاتینی گیاه آلئو ورا برترشح ومحتوی سلولی تری گلیسرید (TG) وکلسترول(TC) در سلول های کبدی HepG2 ، و ازطرفی اثر کوتاه مدت آن برمدل تجربی خوکچه های هندی هایپرلیپیدمیک است. به این منظوراثر ژل خام گیاه آلئو ورا(CG) و عصاره الکلی (AE)و عصاره هیدراته (HE)این گیاه با مقادیر افزایشی آن، در شرایط طبیعی پایه و در شرایط تحریک با گلوکزبه میزان 20 میلی مول، و به مدت 24 ساعت بر سلول های HepG2 بررسی شد. از طرفی این بررسی بر تعداد 24 خوکچه هندی نیزانجام گرفت که به 6 گروه تجربی به ترتیب زیر دسته بندی شده بودند:1- گروه کنترل،2- گروه کنترل هایپر لیپیدمیک،3- گروه کنترل لوستاتین(levastatin)، 4- گروه تجربی دریافت کننده جیره غذایی چرب و ژل خام گیاه آلئو ورا ، 5- گروه تجربی دریافت کننده جیره غذایی چرب و عصاره الکلی(AE) گیاه آلئوورا و 6- گروه تجربی دریافت کننده جیره غذایی چرب وعصاره هیدراته (HE) گیاه آلئو ورا. درمان تجربی در خوکچه های هندی به مدت 10 روز انجام شد. مقادیر TGوTC هم در سرم خون خوکچه ها و هم مایعات کشت سلولی، و همچنین درعصاره سلول های HepG2 و سلول های کبدی خوکچه ها اندازه گیری شدند. هرچند که ژل خام و عصاره هیدراته گیاه آلئو ورا، در شراسط پایه و تحریک با گلوکز، میزان ترشح سلولی و محتوی سلولی TG را بطور معنی داری کاهش داد(p<0.05) ، اما عصاره الکلی آن اثر قابل توجهی بر مقادیر فوق نداشت . از طرفی با استفاده از گیاه فوق تاثیری برمقادیر TGو TC سرم خون و سلول های کبدی مشاهده نشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که گیاه آلئو ورا ماده غذایی سودمندی برای کنترل مقادیر سرمی و بافتی TGو TC است، اما این سودمندی را نه در زمان کوتاه این بررسی بلکه در طولانی مدت می توان مشاهده نمود.