ارتباط بین حساسیت ضد میکروبی جدایه های ورم پستان تحت بالینی در گاو و پیامد باکتریولوژیک به دنبال درمان داخل پستانی با سفکینوم

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین نتایج آزمون حساسیت ضد میکروبی پاتوژنهای ورم پستان تحت بالینی با پیامد باکتریولوژیک به دنبال درمان داخل پستانی با سفکینوم بوده است. در مجموع 110 پاتوژن داخل پستانی از 51 گاو در این مطالعه وارد شدند. بیشتر عفونتهای داخل پستانی از استافیلوکوک های کوآگولاز منفی، استرپتوکوک های محیطی و کُلیفُرم ها ناشی شده بود. حساسیت آنتی بیوتیکی به سفکینوم به روش انتشار دیسک تعیین گردید. نرخ بهبودی باکتریولوژیک برای جدایه های حساس، نسبتاً حساس و مقاوم در گروه درمانی استاندارد (3 تزریق داخل پستانی 75 میلی گرم سفکینوم با فواصل 16 ساعته) به ترتیب، 4/82%، 90% و 5/87% بود. این ارقام در گروه درمانی تمدید شده (6 تزریق داخل پستانی 75 میلی گرم سفکینوم با فواصل 16 ساعته) به ترتیب، 3/83%، 100% و 100% بدست آمد. نتایج درمان در گروه استاندارد با نتایج آزمون حساسیت ضد میکروبی همخوانی نداشت ولی در گروه تمدید شده، احتمال بهبودی باکتریولوژیک در کارتیه هایی که از آنها پاتوژن های حساس جدا گردید در مقایسه با کارتیه هایی که از آنها پاتوژن های نسبتاً حساس و مقاوم جدا شد، کمتر بود. بر اساس نتایج این مطالعه، نتایج آزمون حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار دیسک توان پیشگویی پیامد باکتریولوژیک را در درمان عفونتهای داخل پستانی با استفاده از سفکینوم ندارد.