بررسی کشتارگاهی میزان شیوع ضایعات کلیوی در گاو

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع و نوع ضایعات کلیوی در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای قائم شهریار و زیاران قزوین انجام گرفت. بدین منظور تعداد 405 راس گاو تحت مطالعه قرار گرفته و از هر راس گاو نمونه کلیه برای بررسیهای هیستوپاتولوژی اخذ گردید. گاوها به دو گروه نر و ماده تقسیم ولی گاوهای ماده به دو گروه تلیسه و دارای حداقل یکبار زایش تقسیم شدند. ضایعاتی از قبیل نفریت بینابینی، کیست، گلومرولونفریت، نکروز حاد توبولی، پیلونفریت، آمیلوئیدوز، لکوز، هیدرونفروز و آپلازی یکطرفی کلیه در 35 راس گاو (6/8%) مشاهده گردید. نفریت بینابینی با فراوانی 7/85% بیشترین موارد ضایعات کلیوی را به خود اختصاص داده است. بررسیهای آماری نشان داد که بین گاوهای نر و ماده به ترتیب دارای 5/8% و 4/9% ضایعات کلیوی، اختلاف معنی داری وجود ندارد. اما بین گاوهای ماده دارای حداقل یکبار زایش و تلیسه ها که به ترتیب دارای 10% و 8/2% ضایعات کلیوی می باشند، اختلاف معنی داری وجود دارد(p<0.05) . در نتیجه می توان بیان نمود که سن در مقایسه با جنس تاثیر مهمتری بر روی ضایعات کلیوی دارد.