ارزیابی آزمایش ایمنوکروماتوگرافی سریع در تشخیص ویروس های آنفلوانزای طیور

نویسنده

چکیده

انتشار سریع ویروس های آنفلوانزای طیور کم حدت (LPAI) ناشی از تحت تیپ H9N2 و ویروس های آنفلوانزای طیور با حدت بسیار بالای (HPAI) ناشی از تحت تیپ H5N1 منجر به خسارات گسترده، در صنعت طیور کشورهای آسیائی شده است. فلذا تشخیص زودهنگام ویروس های آنفلوانزای طیور، در کنترل بیماری آنفلوانزای طیور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی کاربرد آزمایش ایمنوکروماتوگرافی سریع در تشخیص آنتی ژن های اختصاصی تیپ A ویروس های آنفلوانزای طیور می باشد. این آزمایش قادر به تشخیص ویروس های H9N2 با عیار 3.2 10 بر مبنای ELD50/ml و آنتی ژن های H5، H7 و H9 بر مبنای 128 واحد می باشد. اما سایر ویروس های تنفسی طیور را، تشخیص نمی دهد. ارزیابی نمونه های سواپ کلواک تهیه شده از یک تا 10 روز بعد از تلقیح به جوجه های گوشتی، نشان داد که اولین نمونه مثبت در روزهای 2 و 3 و آخرین نمونه مثبت در روزهای 10 و 9 بعد از تلقیح، به ترتیب در جداسازی ویروس و آزمایش سریع مشاهده گردید. این نتایج بیانگر حساسیست کمتر آزمایش سریع در مقایسه با جدا سازی ویروس می باشد. در مجموع، حساسیت نسبی، ویژگی، ارزش پیشگوئی مثبت، ارزش پیشگوئی منفی، درستی و میزان هم خوانی بین آزمایش سریع و جداسازی ویروس در عفونت تجربی، به ترتیب 100%، 5/71%، 100%، 5/78%، 86/0 و 98/0 میباشد. همچنین، هم خوانی خوبی (? > 0.81) بین نتایج آزمایش سریع، جداسازی ویروس و آزمایش HI در نمونه های سواپ کلواک و یا نای تهیه شده از گله های گوشتی مبتلا به بیماری های تنفسی وجود دارد. در مجموع، آزمایش ایمنوکروتوگرافی سریع دارای حساسیت کم و ویژگی بالا در تشخیص سریع ویروس های H9N2 در هر دو شرایط تجربی و بالینی می باشد.

کلیدواژه‌ها