اثر تجویز خوراکی گیاه آلوئه ورا بر ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثرات تحریک ایمنی عصاره خام گیاه صبر زرد در ماهی کپور معمولی ارزیابی گردید. 300 قطعه ماهی کپور به 4 گروه مساوی تقسیم گردیدند. گروه اول با باکتری کشته آئروموناس هیدروفیلا ایمن شده و با عصاره آلوئه (5/0%) تغذیه گردید. گروه دوم نیز با همین باکتری ایمن شده ولی با خوراک معمولی تغذیه شد. گروه سوم فقط با خوارک حاوی آلوئه تغذیه گردید. گروه چهارم نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. نمونه خون هر دو هفته در طول 8 هفته تهیه گردید. نمونه ها از نظر برخی فاکتورهای خونی (شامل تعداد گلبول های قرمز، تعداد گلبول های سفید و هماتوکریت) و فاکتورهای ایمنی (فعالیت لایزوزیم، فعالیت ضد باکتریایی سرم، فعالیت کمپلمان، پروتئین تام ، IgM و تیتر آنتی بادی ضد آئروموناس هیدروفیلا) بررسی گردیدند. در انتهای دوره 20 ماهی از هر تیمار با باکتری زنده آئروموناس هیدروفیلا چالش داده شد و درصد بقای نسبی بین تیمارها مقایسه گردید. درصد بقای نسبی در تیمارهای تغذیه شده با آلوئه افزایش نشان داد. تعداد گلبول های سفید، تیتر آنتی بادی ضد آئروموناس، فعالیت لایزوزیم و قدرت ضد باکتریایی تیمارهای تغذیه شده با آلوئه ورا نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (p<0.05). تفاوتی در تعداد گلبول های قرمز، میزان هماتوکریت و فعالیت کمپلمان بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (p>0.05). این مطالعه نشان داد که تجویز خوراکی آلوئه ورا باعث تحریک برخی پاسخ های ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی می گردد.