جداسازی و شناسایی بتا نوداویروس عامل تلفات در کفال ماهیان طلایی دریای خزر

نویسندگان

چکیده

در پی وقوع تلفات شدید در کفال ماهیان طلایی در سواحل جنوبی دریای خزر که از سال 1380 آغاز گردید تعداد 312 ماهی بیمار در اندازه 15 تا 25 سانتی متر دارای علایم بالینی شامل اختلالات عصبی مانند رفتار شنای نامنظم، مارپیچی یا خوابیده به پشت در سطح آب و اتساع محوطه شکمی طی سالهای 1385 تا 1388 نمونه برداری گردید. تمامی ماهیان بیمار دارای کیسه شنای متسع بودند. در آزمایشات باکتریای شناسی و انگل شناسی، هیچگونه عامل بیماریزا را مشخص نگردید. مطالعه بافت شناسی در 29 ماهی، علایم نکروز و واکئوله شدن بافت مغز، اعصاب بینایی و شبکیه چشم را نشان داد. آثار آسیب سلولی( CPE ) حاصل از نوداویروس در تیره سلولی SSN-1، 5 روز پس از تلقیح هموژن فیلتر شده مغز و چشم 4 ماهی در ماهی در دمای 25 درجه سانتی گراد به صورت واکوئوله شدن شدید مشاهده شد. این آثار آسیب سلولی در پاساژهای بعدی نیز ایجاد گردید. عیار ویروس مذکور 4 10 TCID50 در میلی لیتر محاسبه شد. در آزمایش آنتی بادی درخشان غیر مستقیم با استفاده از آنتی بادی مونوکلونال ضد نوداویروس، نقاط طلایی درخشان در سلولهای SSN-1 آلوده شده و مقاطع بافتی چشم و مغز نشان از نشان از حضور آنتی ژن نوداویروسی بود. تشکیل باند bp 289 در الکتروفورز محصول RT-PCR حاصل از 23 نمونه چشم و مغز و سلولهای SSN-1 آلوده شده، حاکی از حضور RNA نوداویروس در آنها بود. در بررسی میکروسکوپ الکترونی، ذرات نوداویروس با اندازه 25 تا 30 نانومتر در مقطع چشم یک ماهی کفال بیمار مشاهده گردید. این اولین گزارش جداسازی و شناسایی نوداویروس از کفال طلایی دریای خزر است ولی بررسی احتمال ابتلای سایر گونه ها به این بیماری نیاز به مطالعات بیشتری دارد.