ارزیابی عروق کلیه سگ توسط اولتراسونوگرافی داپلر رنگی سه بعدی

نویسندگان

چکیده

اولتراسونوگرافی سه بعدی رنگی یک روش جدید برای ارزیابی عروق است. این مطالعه برای بررسی انجام پذیری این روش در ارزیابی الگوی عروقی کلیه سگ ها انجام پذیرفته است. در این مقاله چگونگی مشاهده سیاهرگ و سرخرگ های کلیوی، اینترلوبار، شعاعی و اینتر لوبولار توسط اولتراسونوگرافی سه بعدی رنگی توضیح داده شده است. این تحقیق می تواند به عنوان اولین روش درمانگاهی برای استفاده از اولتراسونوگرافی سه بعدی رنگی در ارزیابی عروق کلیه مورد توجه قرار گیرد و می تواند جزییات قابل قبولی را از خونرسانی کلیه در موارد غیر طبیعی نمایش دهد.