مطالعه بافت شناسی و آناتومیکی دستگاه تناسلی خروس لاری سفید بومی ایران: بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور مطالعه بافت شناسی و آناتومی دستگاه تناسلی خروس لاری سفید بومی ایران صورت پذیرفته است. لوله های منی ساز به شکل فشرده با 12 لایه سلولی در داخل بیضه ها شکل گرفته بودند. تعداد لایه های اسپرماتوگونی در پرندگان مختلف تفاوت هایی را نشان می داد به این شکل که در 1 الی 3 لایه روئیت می شدند. اسپرماتوسیت های اولیه، ثانویه و اسپرماتید ها به ترتیب در 2 ، 3 الی 4 و 3 الی 5 لایه قرار گرفته بودند. بیضه ها از نظر ظاهری گرد بوده و در دو سمت راست و چپ خط میانی در تماس با زاویه خلفی ریه ها قرار داشته و با زاویه خلفی هر دو کلیه مقارن بودند. با سطح احشایی کبد نیز تماس داشتند. اپیدیدیم فاقد سه جزء اصلی بود. این عضو از قدام با سطح پشتی – میانی بیضه ها در ارتباط بود که به دفران ختم می شد. لوله های وابران بسیار برجسته بوده و از سه نوع سلول که شامل سلول های مژه دار، بدون مژه و سلول های بازال می شد، پوشیده شده بودند. لوله های ارتباطی توسط بافت پوششی استوانه ای شبه مطبق کمتر مژه دار شده، پوشیده شده بودند. بافت پوششی اپیدیدم استوانه ای شبه مطبق بود که توسط بافت همبندی احاطه می شد. بافت پوششی لوله های دفران در ابتدا استوانه ای شبه مطبق بود و در انتها به مکعبی ساده تبدیل می شد. مطالعات آناتومیکی یک برجستگی کیسه مانند دو قسمتی ( اجزاء به صورت کامل جدا نشده بودند) را نشان دادند که در ناحیه قدامی – شکمی بیضه ها در بین اپیدیدم و لوله های دفران قرارگرفته بود. این برجستگی از ناحیه شکمی با اپیدیدیم مجاورت داشت. بافت پوششی عضو مذکور مکعبی مطبق بوده که توسط ماهیچه مخاطی احاطه شده بود. لایه زیر مخاط پیشرفت قابل ملاحضه ای داشت که از اطراف توسط کپسول فیبروزی غنی از شبکه عروقی احاطه می شد. می توان اینگونه برداشت کرد که این برجستگی در حکم محلی برای ذخیره اسپرم ها، معادل با ناحیه ی دمی اپیدیدیم در پستانداران می باشد.