تشخیص و خالص سازی آنتی ژن ویژه و ایمونوژنیک لایه مطبق کیست هیداتیک و تولید آنتی بادی منوکلونال علیه این آنتی ژن

نویسندگان

چکیده

سیستیک اکینوکوکوزیز عفونت مرحله نوزادی اکینوکوکوس گرانولوزوس است که بطور گسترده در تمام ایران انتشار دارد. تاکنون ترکیبات آنتی ژنیکی قسمت های مختلف کیست هیداتیک مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از قسمت های کیست هیداتیک لایه رشته ای است . تولید آنتی بادی منوکلونال ابزار ارزشمندی جهت جداسازی و مشخص نمودن اپی توپهای مولکول آنتی ژنیک است. در این مطالعه از این روش برای جدا سازی و مشخص نمودن پروتئینی با وزن 24 کیلو دالتون از لایه رشته ای به منظور ایمن نمودن ونیز تشخیص هیداتیدوز استفاده نمودیم .عصاره لایه مطبق از کیست هیداتیک تهیه گردید. پروتئین 24 کیلودالتونی از ژل توسط Electro-Eluter استخراج و آنتی بادی منوکلونال علیه آن تولید گردید. برای غربال گری آنتی بادی های منوکلونال تولید شده ازروش الیزا غیر مستقیم استفاده شد. سپس پروتئین های لایه مطبق توسط 10% SDS-PAGE مجزا و با استفاده از سیستم semi- dry horizontal electro-transfer به روی کاغذ نیترو سلولز بلات گردید. MAb P3F6s توسط ستون پروتئین G-Sepharose خالص گردید و سپس به Sepharose-4B فعال شده با برومید سیانوژن متصل گردید. آنتی ژن لایه مطبق هنگام عبور از ستون افینیتی جدا گردید. در نهایت افینیتی آنتی بادی منوکلونال تولید شده اندازه گیری گردید. فیوژن سلولهای میلومایSP2/0 با سلول های طحال موشهای BALB/c ایمن شده، پنج هیبریدومای اختصاصی علیه پروتئین 24 کیلودالتونی لایه مطبق ایجاد کرد(,P3F6s P2H4s , P1A6s , P1C3s , P1F7s). آنتی بادی مترشحه توسط P3F6sاز کلاس IgG1 و بقیه از کلاس IgM بودند.پس از خالص کردن آنتی بادی منوکلونال P3F6sاز مایع آسیت توسط ستون پروتئین G-Sepharose و اتصال آن به Sepharose-4B فعال شده با برومید سیانوژن ،آنتی ژن 24 کیلو دالتونی از عصاره خام لایه مطبق و وزن مولکولی آن توسط SDS-PAGE تائید گردید.در نهایت ثابت اقینیتی (Kaff) آنتی بادی محاسبه گردید. بر اساس نتایج این مطالعه پروتئین 24 کیلو دالتونی لایه مطبق کیست هیداتیک که فقط توسط این لایه ترشح می شود،می تواند به عنوان یک پروتئین جدید درمطالعات آتی در زمینه ایمنیزاسیون دامها علیه هیداتیدوز مورد استفاده قرار گیردو همچنین در تست های تشخیصی با حساسیت بالا و اختصاصی برای تشخیص هیداتیدوز انسانی به کار رود.