بروز دسمین در تومور استرومایی دستگاه گوارش GIST یک سگ

نویسندگان

چکیده

این گزارش درباره بررسی بافتی و ایمونوهیستوشیمی یک مورد تومور بافت استرومایی دیواره روده کوچک یک سگ نر نژاد مخلوط می باشد که با علائم استفراغ، لاغری و درد شکمی طولانی مدت ارجاع شده بود. بطور کلی تومورهای استرومای دستگاه گوارش از جمله تومورهای نادر در سگها می باشند. در کالبدگشایی یک توده کیستی بزرگ در دیوار تهی روده قرار داشت. هیچگونه آثار متاستاز به اندامها مشاهده نگردید. متن تومور مورد گزارش متشکل از دستجات مواج حاوی سلولهای دوکی با هسته های کشیده و گاهی بزرگ و چندلوبی و پلئومورفیسم مشخص بود. در بررسی ایمونوهیستوشیمیایی سلولهای توموری از لحاظ وایمنتین، اکتین عضله صاف، دسمین،C-KIT و S100 مثبت واز لحاظ CD34 منفی بودند. تومورهای استرومای دستگاه گوارش در نگاه بافتی قابل تفکیک از لیومیوما، لیومیوسارکوما و شوانوما نیستند. ولی از نظر ایمونوهیستوشیمیایی دارای مشخصه مثبت بودن C-KIT هستند که در تومورهای دیگر مزانشیمی دستگاه گوارش دیده نمی شود. نکته جالب بروز فیلامان بینابینی دسمین بهمراه C-KIT در تومور مورد گزارش است، زیرا چنین اتفاقی بسیار نادر رخ می دهد.