تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران

نویسندگان

چکیده

اسب ترکمن یکی از قدیمی‌ترین و خالص‌ترین نژادهای اسب در دنیاست؛ با این وجود اطلاعاتی در مورد پارامترهای اکوکاردیوگرافی طبیعی در این اسب برای استفاده در موارد بیماری قلبی موجود نمی‌باشد. در این مطالعه، اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی روی 42 راس اسب ترکمن مسابقه‌ای بین سنین 3 تا 15 سال، که در معاینات بالینی سالم بودند؛ انجام گرفت. 26 راس نریان و 16 راس مادیان مورد مطالعه قرار گرفتند. زمان انقباض ایزوولومتریک بطن چپ یا مرحله پیش تخلیه (PEP)، زمان تخلیه بطن چپ (LVET)، زمان تام الکترومکانیکی سیستول بطن چپ (LVTES) و نسبت مرحله پیش تخلیه به زمان تخلیه بطن چپ اندازه‌گیری و محاسبه شد. در مطالعات پیشین ثابت شده که مناسب ترین پنجره صوتی برای اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی، پنجره صوتی پارااسترنال سمت چپ در نمای اپیکال 5 حفره‌ای بوده است. شاخص‌های اندازه‌گیری و محاسبه شده با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی عبارتند از: زمان انقباض ایزوولومتریک بطن چپ یا مرحله پیش تخلیه = 018/0± 088/0 ثانیه، زمان تخلیه بطن چپ = 031/0 ± 445/0 ثانیه، زمان تام الکترومکانیکی سیستول بطن چپ = 032/0 ± 533/0 ثانیه و نسبت مرحله پیش تخلیه به زمان تخلیه بطن چپ = 046/0 ± 199/0.
این مقادیر می‌تواند به عنوان مقادیر رفرانس و استاندارد در بررسی اختلالات قلبی-عروقی اسب ترکمن به کارگرفته شود.