بررسی شیوع آریتمی قلبی در اسب‌های سنندج

نویسندگان

چکیده

آریتمی که ناشی از اختلال در تولید و هدایت ایمپالس قلبی است از جمله اختلالات قلبی می‌باشد
که با تاثیر بر نظم کار قلب در فعالیت خون‌رسانی اشکال به وجود می‌آورد و مهمترین روش تشخیص آن، الکتروکاردیوگرافی است. در این مطالعه با هدف شناسایی و تشخیص انواع آریتمی در اسب‌های به‌ظاهر سالم شهرستان سنندج به‌ویژه نژاد خاص آن منطقه تعداد 50 راْس اسب از نژادهای کرد خالص، عرب خالص و دو خون به‌ترتیب 20، 4و 26 راس از دو جنس نر و ماده به ترتیب 35 و 15 راس در اشتقاق قاعده ای راسی نوار الکتروکاردیوگرام اخذ گردید. در نوار قلب 16 راس یا 32% از کل دام‌های مورد مطالعه آریتمی مشاهده گردید. نریان ها23%، مادیان‌ها 10%، نژاد کرد 40%، عرب خالص 8% و دو خون 26% مبتلا به آریتمی بودند. انواع آریتمی شناسایی‌شده در این مطالعه آریتمی سینوسی (10%) تاکیکاردی سینوسی (8%)، موج پیشاهنگ سرگردان (8 %) و بلوک دهلیزی بطنی درجه1(6%) می‌باشد. درصد فراوانی آریتمی در اسبان این مطالعه مشابه نتایج سایر محققین می‌باشد. البته سه آریتمی مشاهده شده در این مطالعه شامل آریتمی سینوسی به صورت مستقل، بلوک دهلیزی بطنی درجه? و پیشاهنگ سرگردان که هرسه مورد در اسبان نژاد کرد مشاهده شد کمتر در مطالعات دیگر مورد توجه قرار گرفته‌است. تمایز آریتمی‌های فیزیولوژیک از مرضی در اسبان به دلیل نقش آنان در کارآیی ورزشی پس از شناسایی آریتمی حائز اهمیت است.