چند شکلی اگزون 2 ژن Bula-DRB3 گروهII ژنهای کمپلکس اصلی سازگاری بافت در گاومیشهای آبی شمال غرب ایران

نویسندگان

چکیده

ژن DRB3 از ژنهای بسیار پلی مورفیک گروه II ژنهای کمپلکس اصلی سازگاری بافتی (MHC) می باشد که در تنوع پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر بیماری نقش دارد. در مطالعه حاضر ژن Bula-DRB3 از ژنهای گروه II MHC در گاومیشهای آبی شمال غرب ایران با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز و چند شکلی فضایی رشته منفرد (PCR-SSCP) مورد مطالعه قرار گرفت. DNA ژنومی از نمونه های خون کامل تعداد 50 گاومیش استخراج گردید. قطعه ای به طول 284 جفت باز از ناحیه اگزون 2 ژن Bula-DRB3با استفاده از پرایمرهای اختصاصی لوکوس تکثیر گردید. محصولات PCR بر روی ژل غیر دناچوره کننده الکتروفورز گردیدند. تعداد 11 الگوی متفاوت SSCP که بیانگر تنوع آللی در جایگاه ژنی مورد مطالعه بود شناسایی شدند. الگوهای 1، 4 و 10 با داشتن بیشترین فراوانی 58% از کل الگوهای شناسایی شده را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که اگزون 2 ژن Bula-DRB3 در گاومیشهای مطالعه شده بسیار پلی مورفیک می باشد.