عفونت های سالمونلائی در گله های طیور اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

اهداف این مطالعه شامل بررسی عفونت های سالمونلائی در گله های طیور اطراف تهران و تعیین فراوان ترین گروه های سرمی و سروتیپ ها درگیر بود. تعداد 28 گله جوجه گوشتی، پولت، و تخمگذار نمونه برداری شدند. نمونه های این مطالعه (1463 نمونه) که بطور تصادفی جمع آوری شدند شامل مدفوع تازه دفع شده پرندگان زنده و ارگانهای احشائی پرندگان تلف شده بود. در بیشتر گله ها، 60 نمونه مدفوعی تهیه شد و هر 10 نمونه با هم مخلوط شدند. روشهای کشت استاندارد برای جداسازی سالمونلا مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایشات آگلوتیناسیون روی لام یا آگلوتیناسیون لوله ای با استفاده از آنتی سرم پلی کلونال A-S آنتی ژن پیکری O سالمونلا، و آنتی سرم های گوناگون مونوکلونال آنتی ژن های پیکری O ، و تاژکیH سالمونلا انجام پذیرفت. تعداد 31 جدایه سالمونلا از بین 1463 نمونه جداسازی شد. تعداد 9 از 14 (2/64%) گله گوشتی و یک از 11 (9%) گله تخمگذار آلوده به سالمونلا بودند، اما همه گله های پولت منفی بودند. یک جدایه از گله تخمگذار و 30 جدایه دیگر متعلق به گله های گوشتی بودند. آزمایشات آگلوتیناسیون نشان داد که همه جدایه ها به یکی از گروههای سرمی A-S تعلق داشتند. از تعداد 30 جدایه گله های گوشتی، 6/76% و 3/13% به ترتیب به گروه های سرمی C و D تعلق داشتند. تعداد 3 (10%) جدایه از گله گوشتی و یک جدایه از گله تخمگذار به هیچکدام یک از گروه های سرمی A-D متعلق نبودند. همه جدایه های گروه سرمی D به سروتیپ سالمونلا انتریتیدیس تعلق داشتند. این مطالعه وقوع زیاد عفونت های سالمونلائی را در گله های گوشتی نشان داد. آلودگی گله های گوشتی به سالمونلا خطر زیادی برای بهداشت عمومی به همراه دارد.