گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه

نویسندگان

چکیده

یک راس تلیسه 16 ماهه نژاد هلشتاین با علائم بی اشتهایی، سختی در تنفس و اتساع یک طرفه ورید وداج
(سمت چپ) به بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده شد. در معاینات بالینی صدای قلب در سمت چپ گنگ بود، ولی در سمت راست تشدید شده و با وضوح بسیار بالایی شنیده می‏شد. سمع ناحیة ریه در سمت چپ، عدم وجود صدای تنفسی را مشخص نمود. صدای ریوی در سمت راست با وضوح بالا و بدون هرگونه صدای اضافه شنیده می شد. کاهش دامنه امواج الکتروکاردیوگرام نیز در نوار قلبی ثبت شد. اولتراسونوگرافی تجمع زیادی از مایعات و ترکیبات فیبرینی را در حفرة صدری سمت چپ مشخص نمود و پس از بزل مایعات، کاهش اتساع ورید وداج، شنیده شدن صداهای تنفسی در سمت درگیر، افزایش صدای قلب در همان سمت همراه با کاهش همزمان آن در سمت راست و افزایش دامنه امواج الکتروکاردیوگرام نمایان شد. در این بیمار حجم بالایی از مایعات، توده ها و لخته‏های فیبرینی چرکی باعث جابجایی قلب از محور اصلی خود به سمت مخالف شده و نشانی های بالینی فوق را ایجاد کرد که از نشانه های بارز جابجایی قلب با علت Pleural effusion می باشد.