ردیابی سرمی و ژنتیکی ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو

نویسندگان

چکیده

ویروس لوسمی گاوی یکی از اعضای خانواده رتروویریده است که باعث ناهنجاری های لیمفوپرولفراتیو در گاوها می شود. اگرچه عفونت ویروس لوسمی گاوی در حیوانات به خوبی شناخته شده است، اما در رابطه با عفونت انسان با این ویروس اطلاعات کمی موجود است. در این مطالعه، شیوع پادتن های ضد ویروس لوسمی گاوی با استفاده از روش الایزای غیرمستقیم و جستجوی پرو ویروس با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. شیوع پادتن ضد ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو به ترتیب50/12و 73/16 درصد، تعیین گردید. حساسیت و ویژگی آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه‌ای در مقایسه با الایزا به عنوان آزمون مرجع، به ترتیب 625/0 و 970/0 ، ارزش پیشگویی نتیجه مثبت 862/0 و ارزش پیشگویی نتیجه منفی 897/0 حاصل گردید. 1/89 درصد از گاوهای مورد مطالعه با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه‌ای به طور صحیحی در گروه‌های مثبت و منفی طبقه‌بندی شدند. آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه‌ای و لکه‌گذاری ساترن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای توالی gag ویروس لوسمی گاوی امکان ردیابی پروویروس مذکور در انسان و گاو و را فراهم کردند. نتایج این تحقیق نشان دهنده‌ی خطر مواجهه انسان با ویروس لوسمی گاوی و نیاز به بررسی‌های بیشتر در ارتباط با تعیین مخاطرات آلودگی انسان با این ویروس است.