رخداد لکوز لمفوئیدی و کلی‌گرانولوما در یک قطعه طوطی استرالیایی (Melopsittacus undulatus)

نویسندگان

چکیده

طوطی استرالیایی بالغی با اتساع و بیرون‌زدگی دو توده در ناحیه بطنی به کلینیک ارجاع داده شد. پس از انجام آسپیراسیون با سوزن به منظور بررسی سلولی، پس از مدتی پرنده آثاری از بی حالی و ضعف را از خود نشان داد. پس از مرگ، کالبدگشایی کاملی صورت پذیرفت. در آزمایشگاه پس از تهیه مقاطع بافتی از رنگ‌های هماتوکسیلین و ائوزین، گرم، پریودیک اسید شیفت (پاس) و اسیدفست استفاده شد. در کشت میکروبی، ایکولای جدا شد. یافته‌های پاتولوژی بزرگ‌شدگی کبد، انباشتگی مجاری تخم‌بر، التهاب تخمدان و ضایعات گرانولوماتوزی را با درجات مختلف در نقاط متفاوت نشان داد. در نمای ریزبینی، گرانولوماهایی تیپیک به همراه کلونی‌های باکتریایی، سلول‌های آماسی و دیو‌سلول‌ها مشاهده گردید. این گرانولوم‌ها در کبد، مجاری تخم‌بر و روده مشاهده گردید. در کبد، سلول‌های سرطانی و از هم پاشیدن ساختار طبیعی کبد مشاهده گردید. تشخیص کلی‌گرانولوما و لکوز لمفوئیدی بود.